Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego jest budżetowa jednostką organizacyjną.

Organem prowadzącym Zespół Szkół im Piotra  Warszawie jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami) i Kartę Nauczyciela.

Nadzór Pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.