Zapraszamy na naszą nową stroną:

https://zspwtargowek.eduwarszawa.pl/

Deklaracja dostępności Witryny Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie

Zespól szkół im. Piotra Wysockiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Niektóre obrazy mają nieprecyzyjny opis alternatywny lub jego brak,
 • Może wystąpić efekt jąkania znacznik "alt" i 'title" mają tą sama treść
 • Większość plików pdf jest niedostępna cyfrowo
 • Większość filmów nie posiada napisów, audiodeskrypcji lub alternatywnej ścieżki dźwiękowej
 • Na stronie głównej znacznik <li> służy do wywołana akcji
 • Brak dostępu z klawiatury do niektórych funkcji, klawisz spacji nie rozwija menu
 • Nieliczne ramki nie mają tytułów lub mają nieprawidłowe tytuły
 • Na części stron brak znacznika <h1>
 • Na niektórych stronach występują problemy z linkami: brak jednoznacznego wyróżnienia, brak ostrzeżeń o otwarciu linku w nowym oknie, brak informacji o typie pliku do pobrania i jego rozmiarze, występują linki z tytułem „czytaj więcej” oraz puste linki
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne, opublikowane przed 23 września 2018 r.
 • mapy,
 • treści od innych podmiotów, do których modyfikacji nie jesteśmy uprawnieni
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie - Jolanta Malinowska-Bednarska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 228110113

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie
 • Adres: ul. Odrowąża 19; 03-310 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 228110113

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego , ul. Odrowąża 19, 03-310 Warszawa

 • Od ulicy Pożarowej na teren budynku prowadzi otwarta furtka na dziedziniec a następnie do jednego z wejść B, które jest wejściem głównym do budynku. Pozostałe wejścia:
  1. Od strony dziedzińca wejście C używane jako wyjście ewakuacyjne,
  2. Od strony ulicy Odrowąża wejście A również wykorzystywane jako wyjście ewakuacyjne.
 • Po wejściu do środka budynku należy skorzystać z klatki schodowej prowadzącej na parter, która zbudowana jest z 3 stopni łączących się ukośnie z następnymi 9 stopniami.
 • Budynek nie posiada windy ani ramp dla osób niepełnosprawnych.
 • Po wejściu na parter znajdują się drzwi zamykane zamkiem magnetycznym, który otwiera się po przyłożeniu karty (wydawanej pracownikom i uczniom szkoły) lub za pomocą przycisku , który obsługuje szatniarz.
 • Z tego poziomu można dojść do szatni i siłowni. Aby dojść do i sali gimnastycznej  trzeba tam pokonać 6 stopni przejść korytarzem kilkanaście metrów i pokonać kolejne 4 stopnie.
 • Na I piętro trzeba wejść po schodach dwubiegowych: 12 stopni, spocznik  i kolejne 12 stopni.
 • Na poziomie I piętra znajduje się sekretariat szkoły, gabinet dyrektora, pokój kierowników szkolenia praktycznego,  kierownika gospodarczego oraz gabinet pielęgniarki.
 • Aby wejść na II piętro trzeba powtórnie pokonać schody dwubiegowe 2 x po 12 stopni. Na poziomie II piętra  mieści się pokój nauczycielski i biblioteka szkolna.
 • Na  III piętro wchodzimy po kolejnych dwubiegowych schodach 2 x po 12 stopni i spocznik  po drodze. Na poziomie trzeciego  piętra znajdują się gabinety wicedyrektorów oraz pedagoga i psychologa.
 • Budynek posiada dwie takie same klatki schodowe.
 • Toalety dla uczniów znajdują się przy klatkach schodowych; przy klatce B znajdują się toalety dla chłopców a przy klatce C  toalety dla dziewcząt. Żadna z nich nie jest przystosowana dla  osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie szkoły za budynkiem znajdują się dwa miejsca  parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej znajduje się widget, który umozliwia zmianę wielkości fontów oraz kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osobą odpowiedzialną jest Paweł Taut, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 • Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.