POMOC MATERIALNA


"Dobroć jest cichym czynieniem tego,
o czym inni głośno mówią."
Friedl Beutelrock


Przypominamy o konieczności składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki socjalne do pedagoga (sala 308c) w nieprzekraczalnym terminie 16.09.2019.
PROGRAM STYPENDIALNY DOTYCZY TYLKO UCZNIÓW, MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. 
Osoby zameldowane poza warszawą składaja wnioski w swoich urzędach gmin.

WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY 
Biura Edukacji <<<<<KLIKNIJ


STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY
na rok szkolny 2019/2020

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593  z późniejszymi zmianami).  Termin składania wniosków do 16 września 2019 r.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

  1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  2. pełnoletni uczeń,
  3. dyrektor szkoły lub kolegium.

 

WYPRAWKA SZKOLNA

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w roku szkolnym 2017/2018 Wyprawka szkolna. Program zakłada dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin składania wniosków do 11 września 2019r.

"Wyprawka szkolna" skierowana jest do:
1. Słabowidzących;
2. Niesłyszących;
3. Słabosłyszących;
4. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
5. Z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
6. Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży

POSIŁEK DLA UCZNIA

Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość sfinansowania posiłków dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą otrzymać posiłków z OPS, a ich sytuacja finansowa i życiowa powoduje konieczność zapewnienia im wyżywienia.  

LInki:

Biuro Edukacji