uczniowie

Opłaty 2018/2019

Nazwa Kwota Uwagi
Ubezpieczenie NNW 44 PLN Całodobowo
Rada Rodziców Ustalone 20 PLN/mies. Podania o zniżkę do 1.10.2018
Nr konta bankowego Rady Rodziców 96 1020 1042 0000 8102 0009 6776 PKO IV O/Warszawa
Identyfikator 15 PLN Obowiązkowy
Stypendia Programy stypendialne

Wnioski do 10.09.2018

LIBRUS
(Dziennik online)
Obowiązkowy

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

lp.

Zdarzenia

Terminy

Uwagi

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2017

godz. 9.30 kl 2 i 3

pozostałe 10.30

2

Wyjazd integracyjny klas 1

19.09-22.09.2017

 

3.

Termin klasyfikacji śródrocznej dla klas

22.12.2017 r.

Wystawianie ocen do 22.12.2017

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. - 31.12.2018

 

5.

Egzaminy z kwalifikacji

15.01.2018- 31.01.2018

 

6.

Ferie zimowe

15.01 -26.01.2018

 

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03-03.04.2018

 

8.

Termin klasyfikacji końcoworocznej dla klas maturalnych

25.04.2018

Wystawianie ocen do 22.04.2018

9.

Zakończenie zajęć dla klas maturalnych

26.04.2018

 

10.

Egzamin maturalny

04.05.-27.05.2018

 

11.

Termin klasyfikacji rocznej

19.06.2018

Wystawianie ocen do 18.06.2018

12.

Zakończenie zajęć edukacyjnych

22.06.2018

 

13.

Propozycja dni wolnych

11.01.2018
27.04.2018 (do odpracowania w sobotę 7 IV 2018 r.)
30.04.2018
02.05.2018
04-07-08.05.2018
01.06.2018

Stypendia 2017/2018

POMOC MATERIALNA


"Dobroć jest cichym czynieniem tego,
o czym inni głośno mówią."
Friedl Beutelrock


Przypominamy o konieczności składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki socjalne do pedagoga (sala 308c) w nieprzekraczalnym terminie 10.09.2015.
PROGRAM STYPENDIALNY DOTYCZY TYLKO UCZNIÓW, MIESZKAŃCÓW WARSZAWY. 
Osoby zameldowane poza warszawą składaja wnioski w swoich urzędach gmin.
Weryfikacja nastąpi po klasyfikacji semestralnej (styczeń 2017). Osoby które nie złożyły wniosku mogą starać się o przyznanie stypendium szkolnego jeśli dostarczą wniosek z wymaganymi dokumentami i opinią wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie 1 luty 2018.

WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY 
Biura Edukacji <<<<<KLIKNIJ


STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY
na rok szkolny 2017/2018

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu   na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto ( art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. nr 64 poz. 593  z późniejszymi zmianami).  Termin składania wniosków do 15 września 2017r.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

  1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  2. pełnoletni uczeń,
  3. dyrektor szkoły lub kolegium.

 

WYPRAWKA SZKOLNA

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w roku szkolnym 2017/2018 Wyprawka szkolna. Program zakłada dofinansowanie zakupów podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwa Edukacji Narodowej. Termin składania wniosków do 8 września 2017r.

"Wyprawka szkolna" skierowana jest do:
1. Słabowidzących;
2. Niesłyszących;
3. Słabosłyszących;
4. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
5. Z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
6. Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży

POSIŁEK DLA UCZNIA

Podobnie jak w latach ubiegłych istnieje możliwość sfinansowania posiłków dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą otrzymać posiłków z OPS, a ich sytuacja finansowa i życiowa powoduje konieczność zapewnienia im wyżywienia. Termin składania wniosków do 11 września 2017r. 

LInki:

Biuro Edukacji 
Tu jesteśmy