o nas

Kalendarium szkoły

Rok Wydarzenia
1963 powołanie do życia Zasadniczej szkoły Zawodowej dla Pracujących Nr 1, której siedzibą był budynek szkoły podstawowej przy ul. Ratuszowej 13
1965 przeniesienie szkoły do budynku przy ul. Odrowąża 75

powołanie dziennej Zasadniczej Szkoły dla młodzieży

1968 wprowadzenie do szkoły młodzieżowej oddziałów Szkoły Przysposobienia Zawodowego

wprowadzenie do szkoły dla pracujących klas technikum (kierunki: elektromechanika i spawalnictwo)

1975 otwarcie Liceum Zawodowego Nr 24
1976

nawiązanie współpracy z Zakładem Szkolenia Zawodowego i Usług Socjalnych Zjednoczenia Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy

1977

decyzją Kuratorium oświaty i Wychowania w Warszawie powołano Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Nr 2, w skład którego wchodziły trzy szkoły młodzieżowe: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Młodzieżowe, Szkoła Przysposobienia do Zawodu oraz trzy szkoły dla pracujących: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe

1978

zawarcie porozumienia ze Zjednoczeniem Miejskich Przedsiębiorstw Inżynieryjnych, na mocy którego ZSZ została nazwana Zasadniczą Szkołą Przyzakładowego Zjednoczenia Miejskich Przedsiębiorstw Inżynieryjnych

1983

zmiana nazwy szkoły z ZSZ Przyzakładowej MPJ na ZSZ Przyzakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalno-Socjalnych

1986

likwidacje ZSZ Przyzakładowej PUKS i otwarcie ZSZ Nr 29

1987

utworzenie Rady Patronackiej Szkoły przez przedsiębiorstwa, dla których kształciliśmy uczniów (MPWiK, SPEC, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Transportu MGM, Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa, MPO)

1988

w skład Zespołu weszło Technikum Elektryczne

1991

w skład Zespołu weszło Liceum Ekonomiczne Nr 11

1993

zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Nr 31, w skład którego wchodzą: Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie ZSZ, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29

1998

nadanie Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 31 imienia Piotra Wysockiego oraz ufundowanie sztandaru

1998

w skład Zespołu Szkół imienia Piotra Wysockiego weszło: CXIII Liceum Ogólnokształcące

1999

w skład Zespołu Szkół imienia Piotra Wysockiego weszło: Liceum Techniczne

1999

zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół imienia Piotra Wysockiego w skład którego wchodzą: Liceum Ekonomiczne Nr 11, Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie ZSZ, Liceum Techniczne, CXIII Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 29

2002

w wyniku reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego w skład Zespołu Szkół imienia Piotra Wysockiego weszło: XVI Liceum Profilowane i Technikum nr 11

2003

 uroczyste obchody 40-lecia szkoły

2004

w Zespole Szkół imienia Piotra Wysockiego odchodzą do historii: Liceum Ekonomiczne Nr 11, Technikum Elektryczno-Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej, Liceum Techniczne

2008

w skład Zespołu Szkół imienia Piotra Wysockiego weszły:
szkoła policealna dla młodzieży nr 44 (dzienna), szkoła policealna dla dorosłych nr 45 (zaoczna)

 

Patron

Piotr Wysocki (1797-1875)

"Wszystko dla Ojczyzny,
nic dla mnie"

 

We wrześniu 1997 roku minęła 200-tna rocznica urodzin Piotra Wysockiego. Urodził się 10 września 1797 roku w Winiarach, jako czwarty syn Jana i Katarzyny Brzumińskiej. W latach 1810-1814 pobierał nauki w szkole 0.0. Pijarów w Warszawie W 1818 r jako ochotnik wstąpił do wojska rozpoczynając służbę w pułku grenadierów gwardii.
Sytuacja w kraju: terror, tępienie myśli politycznej I każdego ruchu spiskowego spowodowały zbliżenie się Wysockiego do kół patriotycznych.
W 1827 r. Piotr Wysocki otrzymał szlify podporucznika. W następnym roku w jego warszawskim mieszkaniu odbywały się pierwsze zebrania tajnego sprzysiężenia patriotycznego. Jego członkami obok żołnierzy byli literaci', dziennikarze I młodzież akademicka. Celem związku było przygotowanie powstania przeciwko Rosji. a następnie oddania władzy sejmowi, który miał proklamować niepodległość Polski.
29 listopada 1830 roku podchorążowie pod wodzą Piotra Wysockiego wyszli na ulice Warszawy z okrzykiem: "Rodacy! Do broni!". Jako inspirator i przywódca czynu zbrojnego cieszył się wielką popularnością wśród polskiego społeczeństwa. 5 grudnia 1830 roku w Teatrze Narodowym po przedstawieniu "Krakowiaków I Górali" publiczność zgotowała mu gorącą owację.
Wkrótce staje się osobą niewygodną dla Dyktatora powstania gen. Józefa Chłopickiego. Zostaje wysłany na inspekcję gwardii ruchomych w sandomierskie. W styczniu 1831 roku Wysocki powraca do Warszawy I dostaje awans na kapitana. W lutym walczy w okolicach Warszawy pod Dobrem, Okuniewem I Wawrem. Za bohaterstwo w bitwie grochowskiej otrzymał krzyż Virtuti Militari.
Wczesną wiosną, już w randze majora walczył na Podolu i Wołyniu. Nadszedł wrzesień 1831 r. wielka batalia o Warszawę. Wspólnie z gen. Józefem Sowińskim starał się odpierać kolejne szturmy wojsk rosyjskich na szańce Woli. Ranny zostaje wzięty do niewoli i jako więzień stanu przewieziony do Bobrujska.
W czasie niedługiego procesu Piotr Wysocki wykazał się niezwykłą odwagą i poczuciem własnej godności. Próbował wziąć na siebie całą odpowiedzialność za wybuch powstania. Na propozycje ułaskawienia w zamian za szczegółowe relacje o spisku i powstaniu Piotr Wysocki odpowiedział:"Nie dlategom broń podjął. ażebym prosił cara a łaskę, ale dlatego, żeby jej naród nigdy nie potrzebował".
Skazanemu 1833 roku no karę śmierci przez powieszenie. ukaz carski zamienił wyrok na 20 lat ciężkich robót no Syberii. Miejscem zesłania była początkowo wioska Aleksandrowsk pod Irkuckiem. Za próbę ucieczki Wysocki został ukarany chłostą i przeniesiony do kopalni rudy żelaza w Akatui.
24 lipca 1857 roku otrzymuje paszport I zezwolenie na powrót do domu. 27 października po 26 latach stanął no wareckim rynku. Pierwsze dni spędził w gościnnym pałacu na Winiarach, później ze składek mieszkańców Warki zakupiono mu 40 morgową działkę z drewnianymi zabudowaniami.
W Warce wiódł żywot samotnika - poświęcił się pisaniu pamiętników i lekturze historycznej. Coraz bardziej zapadał no zdrowiu, odzywały się bóle po dawnych ranach i choroba oczu.
Zmarł 6 stycznia 1875 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Do końca życia pozostał wierny idei powstania listopadowego do którego wybuchu znacznie się przyczynił.
Pogrzeb Piotra Wysockiego stał się wielką manifestacją patriotyczną pomimo zakazu władz carskich. Na wieść o jego śmierci młodzież polska przez miesiąc nosiła żałobę: białą różę na czerwonym tle.
Imię Piotra Wysockiego zapisane jest złotymi zgłoskami, jak imiona innych podobnych mu bohaterów podejmujących nierówną walkę z brutalnym zaborcą rosyjskim, jak imiona Tadeusza Kościuszki, Romualda Traugutta. Józefa Piłsudskiego. Za Polskę, za niepodległą państwowość składały ofiary swojego życia pokolenia XIX I XX wieku.
Wspomnienia o Piotrze Wysockim niech zakończą słowa:
"Nie ma większej zalety dla obywatela, jak kochać swoją ojczyznę, cóż może być świętszym dla człowieka, jak szanować i wielbić wolność, którą od natury mamy nadaną. Nie masz na świecie istoty która by była nie czuła potrzeby być wolną".

Dokumenty

Statut Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego

Pobierz plik pdf
Nowelizacja Statutu 1 Pobierz plik pdf
Nowelizacja Statutu 2 Pobierz plik pdf
WZO Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego Pobierz plik pdf
Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego Pobierz plik pdf
Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły Pobierz plik pdf
Plan działań do programu Profilaktyczno-Wychowawczego Pobierz plik pdf
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Pobierz plik pdf
Regulamin pracowni informatycznych Pobierz plik pdf
Zestaw podręczników 2018/2019 Pobierz plik pdf
Zestaw programów 2018/2019 Pobierz plik pdf
Kryteria rekrutacji 2018 Pobierz plik pdf
Regulamin Rady Rodziców Pobierz plik pdf

Procedury wewnętrzne Zespołu Szkól im. Piotra Wysockiego

Zwolnienie z nauki wychowania fizycznego

Wniosek
Zwolnienie z nauki z drugiego języka obcego Wniosek
Zwolnienie z nauki informatyki Wniosek
Procedura organizacji nauczania indywidualnego Wniosek
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji Wniosek

Ubezpieczenia rok szkolny 2017/ 2018

Ubezpieczenie- OWU  Pobierz plik pdf
Ubezpieczenia- Wniosek o świadczenie Pobierz plik pdf
Ubezpieczenia- Zakres ubezpieczenia Pobierz plik pdf
Ubezpieczenia- Zgłoszenie roszczenia Pobierz plik pdf
Tu jesteśmy